1000M iCable有線電視光纖寬頻 – 聖佐治大廈

1000M iCable有線電視光纖寬頻 地址:九龍塘聖佐治大廈 日期: 10/11/2016 合約期: 24 個月 服務計劃內容:有線寬頻 1000M +有線電視   寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻(iCable) 家居寬頻 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 1000M iCable有線電視光纖寬頻 優惠,歡迎致電 35009038索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 1000M iCable有線電視光纖寬頻 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit wan1000M iCable有線電視光纖寬頻 – 聖佐治大廈

1000M iCable光纖上網連有線電視 – 深水埗喜漾

1000M iCable光纖上網連有線電視 地址:深水埗喜漾 日期: 13/08/2016 合約期: 24 個月 服務計劃內容:有線寬頻 1000M +有線電視 寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻(iCable) 家居寬頻 覆蓋,香港寬頻(HKBN)覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 1000M iCable光纖上網連有線電視 優惠,歡迎致電 35009038索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 1000M iCable光纖上網連有線電視 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit wan1000M iCable光纖上網連有線電視 – 深水埗喜漾

九倉電訊 商業上網連CISCO 7962G IP電話系統 – 銅鑼灣某零售銀行分行網絡

九倉電訊 商業上網連CISCO 7962G IP電話系統 地址:銅鑼灣某零售銀行分行網絡 日期: 04/08/2016 合約期: 24 個月 服務計劃內容: 九倉電訊 200M 連接上網及提款機 +10X CISCO 7962G IP電話 +連接商戶用有線電視財經台套裝 寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 商業寬頻 覆蓋, 九倉電訊 商業寬頻 覆蓋, 香港寬頻 (HKBN)商業寬頻 覆蓋, 和記寬頻 商業寬頻 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 九倉電訊 商業上網連CISCO 7962G IP電話系統 優惠,歡迎致電 35009038索取報價或填寫以下商業寬頻報價表格索取 九倉電訊 商業上網連CISCO 7962G IP電話系統 報價。           商業寬頻上網及住宅電話報價表格

shing kit wan九倉電訊 商業上網連CISCO 7962G IP電話系統 – 銅鑼灣某零售銀行分行網絡

1000M i-Cable寬頻上網連有線電視 – 鑽石山瓊軒苑

1000M i-Cable寬頻上網連有線電視 地址:鑽石山瓊軒苑 日期: 01/08/2016 合約期: 24 個月 服務計劃內容:有線寬頻 1000M +有線電視 寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻(iCable) 家居寬頻 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 1000M i-Cable寬頻上網連有線電視 優惠,歡迎致電 35009038索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 1000M i-Cable寬頻上網連有線電視 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit wan1000M i-Cable寬頻上網連有線電視 – 鑽石山瓊軒苑

i-Cable寬頻上網連有線電視 – 屯門屯富路紀律部隊宿舍

i-Cable寬頻上網連有線電視 地址:屯門屯富路紀律部隊宿舍 日期: 01/08/2016 合約期: 24 個月 服務計劃內容:有線寬頻 500M +有線電視 寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻(iCable) 家居寬頻 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 i-Cable寬頻上網連有線電視 優惠,歡迎致電 35009038索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 i-Cable寬頻上網連有線電視 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit wani-Cable寬頻上網連有線電視 – 屯門屯富路紀律部隊宿舍

500M iCable寬頻上網連有線電視 – 將軍澳天晉

500M iCable寬頻上網連有線電視 地址:將軍澳天晉 日期: 31/07/2016 合約期: 24 個月 服務計劃內容:有線寬頻 500M +有線電視 寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻(iCable) 家居寬頻 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 500M iCable寬頻上網連有線電視 優惠,歡迎致電 35009038索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 500M iCable寬頻上網連有線電視 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit wan500M iCable寬頻上網連有線電視 – 將軍澳天晉

1000M iCable寬頻上網連有線電視 – 柴灣華廈邨

1000M iCable寬頻上網連有線電視 地址:柴灣華廈邨 日期: 31/07/2016 合約期: 24 個月 服務計劃內容:有線寬頻 1000M +有線電視 寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻(iCable) 家居寬頻 覆蓋, 香港寬頻(HKBN) 家居寬頻 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 1000M iCable寬頻上網連有線電視 優惠,歡迎致電 35009038索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 1000M iCable寬頻上網連有線電視 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit wan1000M iCable寬頻上網連有線電視 – 柴灣華廈邨

iCable 1000M 光纖寬頻上網連有線電視 – 半山Mount Nicholson

iCable 1000M 光纖寬頻上網連有線電視 地址:半山Mount Nicholson 日期: 28/07/2016 合約期: 36 個月 服務計劃內容:有線寬頻 1000M +有線電視 寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻(iCable) 家居寬頻 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 iCable 1000M 光纖寬頻上網連有線電視 優惠,歡迎致電 23308372 索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 iCable 1000M 光纖寬頻上網連有線電視 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit waniCable 1000M 光纖寬頻上網連有線電視 – 半山Mount Nicholson

iCable 200M 村屋上網連有線電視 – 荃灣三棟屋村

iCable 200M 村屋上網連有線電視 地址:荃灣三棟屋村 日期: 27/07/2016 合約期: 36 個月 服務計劃內容:有線寬頻 200M +有線電視 寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻(iCable) 家居寬頻 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 iCable 200M 村屋上網連有線電視 優惠,歡迎致電 23308372 索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 iCable 200M 村屋上網連有線電視 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit waniCable 200M 村屋上網連有線電視 – 荃灣三棟屋村

有線寬頻 1000M光纖上網 – 九龍灣德朗邨

有線寬頻 1000M光纖上網 地址:九龍灣德朗邨 日期: 01/07/2016 合約期: 24 個月 服務計劃內容:有線寬頻 1000M + 有線電視 寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 香港寬頻 家居寬頻 覆蓋,有線寬頻 (i-Cable) 覆蓋, 和記寬頻覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 公共屋邨 有線寬頻 1000M光纖上網 優惠,歡迎致電 23308372 索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 有線寬頻 1000M光纖上網 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit wan有線寬頻 1000M光纖上網 – 九龍灣德朗邨