1000M iCable有線電視光纖寬頻 – 聖佐治大廈

1000M iCable有線電視光纖寬頻 地址:九龍塘聖佐治大廈 日期: 10/11/2016 合約期: 24 個月 服務計劃內容:有線寬頻 1000M +有線電視   寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻(iCable) 家居寬頻 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 1000M iCable有線電視光纖寬頻 優惠,歡迎致電 35009038索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 1000M iCable有線電視光纖寬頻 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit wan1000M iCable有線電視光纖寬頻 – 聖佐治大廈

1000M iCable光纖上網連有線電視 – 深水埗喜漾

1000M iCable光纖上網連有線電視 地址:深水埗喜漾 日期: 13/08/2016 合約期: 24 個月 服務計劃內容:有線寬頻 1000M +有線電視 寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻(iCable) 家居寬頻 覆蓋,香港寬頻(HKBN)覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 1000M iCable光纖上網連有線電視 優惠,歡迎致電 35009038索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 1000M iCable光纖上網連有線電視 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit wan1000M iCable光纖上網連有線電視 – 深水埗喜漾

1000M i-Cable寬頻上網連有線電視 – 鑽石山瓊軒苑

1000M i-Cable寬頻上網連有線電視 地址:鑽石山瓊軒苑 日期: 01/08/2016 合約期: 24 個月 服務計劃內容:有線寬頻 1000M +有線電視 寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻(iCable) 家居寬頻 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 1000M i-Cable寬頻上網連有線電視 優惠,歡迎致電 35009038索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 1000M i-Cable寬頻上網連有線電視 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit wan1000M i-Cable寬頻上網連有線電視 – 鑽石山瓊軒苑

1000M iCable寬頻上網連有線電視 – 柴灣華廈邨

1000M iCable寬頻上網連有線電視 地址:柴灣華廈邨 日期: 31/07/2016 合約期: 24 個月 服務計劃內容:有線寬頻 1000M +有線電視 寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻(iCable) 家居寬頻 覆蓋, 香港寬頻(HKBN) 家居寬頻 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 1000M iCable寬頻上網連有線電視 優惠,歡迎致電 35009038索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 1000M iCable寬頻上網連有線電視 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit wan1000M iCable寬頻上網連有線電視 – 柴灣華廈邨

1000M iCable光纖寬頻上網連有線電視 – 新蒲崗譽港灣

1000M iCable光纖寬頻上網連有線電視 地址:新蒲崗譽港灣 日期: 28/07/2016 合約期: 24 個月 服務計劃內容:有線寬頻 1000M +有線電視 寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻(iCable) 家居寬頻 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 1000M iCable光纖寬頻上網連有線電視 優惠,歡迎致電 35009038索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 1000M iCable光纖寬頻上網連有線電視 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit wan1000M iCable光纖寬頻上網連有線電視 – 新蒲崗譽港灣

iCable 1000M 光纖寬頻上網連有線電視 – 半山Mount Nicholson

iCable 1000M 光纖寬頻上網連有線電視 地址:半山Mount Nicholson 日期: 28/07/2016 合約期: 36 個月 服務計劃內容:有線寬頻 1000M +有線電視 寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻(iCable) 家居寬頻 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 iCable 1000M 光纖寬頻上網連有線電視 優惠,歡迎致電 23308372 索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 iCable 1000M 光纖寬頻上網連有線電視 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit waniCable 1000M 光纖寬頻上網連有線電視 – 半山Mount Nicholson

香港寬頻1000M 村屋上網連MyTV Super – 元朗橫洲楊屋村

香港寬頻1000M 村屋上網連MyTV Super 地址:元朗橫洲楊屋村 日期: 27/07/2016 合約期: 24 個月 服務計劃內容:香港寬頻 1000M +MyTV super 寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 香港寬頻 家居寬頻 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 香港寬頻1000M 村屋上網連MyTV Super 優惠,歡迎致電 23308372 索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 香港寬頻1000M 村屋上網連MyTV Super 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit wan香港寬頻1000M 村屋上網連MyTV Super – 元朗橫洲楊屋村

家居上網 有線寬頻光纖 1000M – 油塘 Peninsula East

家居上網 有線寬頻光纖 1000M 地址: 油塘 Peninsula East 日期: 26/07/2016 合約期: 36 個月 服務計劃內容:有線寬頻 1000M光纖 寬頻覆蓋:九倉電訊(Wharf) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻 (i-Cable) 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 家居上網 有線寬頻光纖 1000M 優惠,歡迎致電 23308372 索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 家居上網 有線寬頻光纖 1000M 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit wan家居上網 有線寬頻光纖 1000M – 油塘 Peninsula East

公屋 有線寬頻光纖上網 1000M – 馬鞍山欣安邨

公屋 有線寬頻光纖上網 1000M 地址:馬鞍山欣安邨 日期: 24/07/2016 合約期: 24 個月 服務計劃內容:有線寬頻 1000M光纖 寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻 (i-Cable) 覆蓋, 香港寬頻 (HKBN) 家居寬頻 覆蓋, 和記寬頻 (HGC) 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 屋 有線寬頻光纖上網 1000M 優惠,歡迎致電 23308372 索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 屋 有線寬頻光纖上網 1000M 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit wan公屋 有線寬頻光纖上網 1000M – 馬鞍山欣安邨

公屋 有線寬頻 1000M光纖入屋 – 深水埗石硤尾邨

公屋 有線寬頻 1000M光纖入屋 地址:深水埗石硤尾邨 日期: 20/07/2016 合約期: 24 個月 服務計劃內容:有線寬頻 1000M光纖到戶 寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻 (i-Cable) 覆蓋, 香港寬頻 (HKBN) 家居寬頻 覆蓋, 和記寬頻 (HGC) 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 公屋 有線寬頻 1000M光纖入屋 優惠,歡迎致電 23308372 索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 公屋 有線寬頻 1000M光纖入屋 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit wan公屋 有線寬頻 1000M光纖入屋 – 深水埗石硤尾邨